bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wilczyce www.wilczyce.pl
Strona główna strona główna 

Przetargi
III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

        

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

1.      Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 11/2 obręb Gałkowice-Ocin
o pow. 1,0600 ha wpisanej do KI1S/00070975/9.

            Działka położona przy drodze krajowej 79. W sąsiedztwie sady, grunty orne, zabudowa składowo-magazynowa oraz rozproszona siedliskowa. Teren stosunkowo płaski. Od frontu uzbrojenie w wodociąg i gazociąg. Możliwość uzbrojenia w energię elektryczną niskiego lub średniego napięcia. Od północy graniczy z drogą gminną gruntową.

            Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce znajduje się w konturze o symbolu 18P-Tereny zabudowy przemysłowo-technicznej (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy usługowej (usługi handlu
i gastronomii). Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań. Działka jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto - 181 671,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.

2.      Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 12/2 obręb Gałkowice-Ocin
o pow. 1,0900 ha wpisanej do KI1S/00070975/9.

Działka położona przy drodze krajowej 79. W sąsiedztwie sady, grunty orne, zabudowa składowo-magazynowa oraz rozproszona siedliskowa. Teren stosunkowo płaski. Od frontu uzbrojenie w wodociąg i gazociąg. Możliwość uzbrojenia w energię elektryczną niskiego lub średniego napięcia.

            Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce znajduje się w konturze o symbolu 18P-Tereny zabudowy przemysłowo-technicznej (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy usługowej (usługi handlu
i gastronomii). Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań. Działka jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto-186 714,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.

3.      Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 13/2 obręb Gałkowice-Ocin
o pow. 1,0400 ha wpisanej do KI1S/00070975/9.

            Działka położona przy drodze krajowej 79. W sąsiedztwie sady, grunty orne, zabudowa składowo-magazynowa oraz rozproszona siedliskowa. Teren stosunkowo płaski. Od frontu uzbrojenie w wodociąg i gazociąg. Możliwość uzbrojenia w energię elektryczną niskiego lub średniego napięcia. Od południa graniczy z wewnętrzną drogą dojazdową.

            Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce znajduje się w konturze o symbolu 18P-Tereny zabudowy przemysłowo-technicznej (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy usługowej (usługi handlu
i gastronomii). Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań. Działka jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto-178 227,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów.

I pisemny przetarg nieograniczony – 30.08.2013 r.

I pisemny przetarg nieograniczony – 18.10.2013 r

Cześć jawna przetargu odbędzie się 28 lutego 2014 o godz. 10.00 siedzibie Urzędu Gminy Wilczyce pok. nr 6 (parter).

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 18 167,00 zł dla działki 11/2; 18 671,00 zł dla działki nr 12/2; 17 822, 00 zł dla 13/2. Wadium winno być wniesione w pieniądzu wadium należy wpłacić do 24 lutego 2014 r. na konto Urzędu Gminy w Wilczycach w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o/Wilczyce nr 81 9429 0004 2001 0090 0296 0004.

Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem:

„III Przetarg nieograniczony - Gałkowice-Ocin nr 11/2”

„III Przetarg nieograniczony - Gałkowice-Ocin nr 12/2”

„III Przetarg nieograniczony - Gałkowice-Ocin nr 13/2” w terminie do dnia
24 lutego 2014 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)      datę sporządzenia oferty;

3)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)      oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)      dowód wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy kupna-sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone
w pieniądzu, powinny zostać zaksięgowane na konto Urzędu Gminy w Wilczycach w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o/Wilczyce nr 81 9429 0004 2001 0090 0296 0004, najpóźniej w dniu umowy notarialnej.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe warunki w przedmiocie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilczyce, Wilczyce 174 pok. nr 7, tel. (015) 8377275 Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.wilczyce.pl/.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:45:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza I pisemny przetarg
nieograniczony 
 WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 11/2,12/2 i 13/2 obręb Gałkowice-Ocin
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:43:14 Informację zaktualizowano 2013-07-23 12:55:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza I pisemny przetarg
nieograniczony  
 WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 65/1; 75 obręb Bugaj
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:06:59 Informację zaktualizowano 2013-07-23 12:41:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl