bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wilczyce www.wilczyce.pl
Strona główna strona główna 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WILCZYCACH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach została powołana Zarządzeniem nr 82/2010 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 grudnia 2010 roku na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Skład Komisji:

TERESA DYBIEC – przewodniczący
URSZULA MAZURKIEWICZ – z-ca przewodniczącego
MONIKA TWOREK – sekretarz
BOŻENA ŚLEDŹ – członek
ANDRZEJ MAZUREK – członek
ZOFIA KWIETNIEWSKA – członek
GRZEGORZ FURMAN– członek

Zadania Komisji:

1. Przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofnięcia zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

2. Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Opracowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedłożenie do uchwalenia przez Radę Gminy.

5. Realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
6. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

7. Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszeniem przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczącym sprzedaży i zachęcaniu do spożywania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.

8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz sportowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Do pobrania:

Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu (PDF)

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 11:33:49 Informację zaktualizowano 2020-06-02 08:52:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl