bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wilczyce www.wilczyce.pl
Strona główna strona główna 

Decyzje środowiskowe
 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 2511 Wilczyce wraz z wieżą stalową wysokości 50 m, kontenerem z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi o wymiarach 9,9 x 2,5 x 3,0 m obejmującym nieruchomość o numerze ewidencyjnym 327/1 położoną w Wilczycach oraz kablem energetycznym zasilającym stację bazową przewidzianym do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 73, 203/1, 323, 336/1,327/1.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-02 12:32:28, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Budowa stacji paliw płynnych w Wysiadłowie 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na budowę stacji paliw płynnych w Wysiadłowie na działkach o numerach ewidencyjnych 98/13, 163/10, 163/22 przy drodze krajowej nr 79.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-16 12:52:02, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
Dnia 6.III.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmująca swym zakresem budowę  stacji bazowej telefonii komórkowej 2511 Wilczyce wraz z wieżą stalową wysokości 50 m, kontenerem z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi o wymiarach 9,9 x 2,5 x 3,0 m obejmującym nieruchomość o numerze ewidencyjnym 327/1 położoną w Wilczycach oraz kablem energetycznym zasilającym stację bazową przewidzianym do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 73, 203/1, 323, 336/1,327/1. 
Data wprowadzenia informacji 2006-03-09 09:17:19, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  
W dniu 5.07.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych w Wysiadłowie na działkach nr. ewidencyjnych 98/13, 163/10, 163/22 przy drodze krajowej nr. 79.  
Data wprowadzenia informacji 2006-07-10 11:19:04 Informację zaktualizowano 2006-07-10 11:20:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej PTK CENTERTEL 5594 Łukawa
Data wprowadzenia informacji 2007-08-02 13:31:14 Informację zaktualizowano 2007-08-02 13:38:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Decyzja z dn. 10.08.2011r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego) ze złoża "Pielaszów" metodą odkrywkową, na obszarze o powierzchni 1,88ha, w ilości nie przekraczającej 20 000cm3 w roku kalendarzowym i bez użycia materiałów wybuchowych"
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 09:03:06 Informację zaktualizowano 2011-08-12 09:06:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie-rozbudowie mostu na rzece Opatówce w km 13+750 w miejscowości Łukawa, gm. Wilczyce, woj. świętokrzyskie"
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 14:28:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża "Gałkowice" metodą odkrywkową, na obszarze 1.95 ha w miejscowości Gałkowice Ocin, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie"
Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 09:32:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0752 T Gałkowice - Ocin - Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1 + 790" (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 14:24:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 08:27:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. "Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów - Dwikozy" (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 14:43:57 Informację zaktualizowano 2019-11-08 14:44:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot: "Budowa gazaciągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów-Dwikozy"
Data wprowadzenia informacji 2020-02-28 11:36:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl