Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi
III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

        

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

1.      Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 11/2 obręb Gałkowice-Ocin
o pow. 1,0600 ha wpisanej do KI1S/00070975/9.

            Działka położona przy drodze krajowej 79. W sąsiedztwie sady, grunty orne, zabudowa składowo-magazynowa oraz rozproszona siedliskowa. Teren stosunkowo płaski. Od frontu uzbrojenie w wodociąg i gazociąg. Możliwość uzbrojenia w energię elektryczną niskiego lub średniego napięcia. Od północy graniczy z drogą gminną gruntową.

            Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce znajduje się w konturze o symbolu 18P-Tereny zabudowy przemysłowo-technicznej (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy usługowej (usługi handlu
i gastronomii). Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań. Działka jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto - 181 671,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.

2.      Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 12/2 obręb Gałkowice-Ocin
o pow. 1,0900 ha wpisanej do KI1S/00070975/9.

Działka położona przy drodze krajowej 79. W sąsiedztwie sady, grunty orne, zabudowa składowo-magazynowa oraz rozproszona siedliskowa. Teren stosunkowo płaski. Od frontu uzbrojenie w wodociąg i gazociąg. Możliwość uzbrojenia w energię elektryczną niskiego lub średniego napięcia.

            Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce znajduje się w konturze o symbolu 18P-Tereny zabudowy przemysłowo-technicznej (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy usługowej (usługi handlu
i gastronomii). Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań. Działka jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto-186 714,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.

3.      Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 13/2 obręb Gałkowice-Ocin
o pow. 1,0400 ha wpisanej do KI1S/00070975/9.

            Działka położona przy drodze krajowej 79. W sąsiedztwie sady, grunty orne, zabudowa składowo-magazynowa oraz rozproszona siedliskowa. Teren stosunkowo płaski. Od frontu uzbrojenie w wodociąg i gazociąg. Możliwość uzbrojenia w energię elektryczną niskiego lub średniego napięcia. Od południa graniczy z wewnętrzną drogą dojazdową.

            Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce znajduje się w konturze o symbolu 18P-Tereny zabudowy przemysłowo-technicznej (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy usługowej (usługi handlu
i gastronomii). Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań. Działka jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto-178 227,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów.

I pisemny przetarg nieograniczony – 30.08.2013 r.

I pisemny przetarg nieograniczony – 18.10.2013 r

Cześć jawna przetargu odbędzie się 28 lutego 2014 o godz. 10.00 siedzibie Urzędu Gminy Wilczyce pok. nr 6 (parter).

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 18 167,00 zł dla działki 11/2; 18 671,00 zł dla działki nr 12/2; 17 822, 00 zł dla 13/2. Wadium winno być wniesione w pieniądzu wadium należy wpłacić do 24 lutego 2014 r. na konto Urzędu Gminy w Wilczycach w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o/Wilczyce nr 81 9429 0004 2001 0090 0296 0004.

Oferty na zakup nieruchomości należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem:

„III Przetarg nieograniczony - Gałkowice-Ocin nr 11/2”

„III Przetarg nieograniczony - Gałkowice-Ocin nr 12/2”

„III Przetarg nieograniczony - Gałkowice-Ocin nr 13/2” w terminie do dnia
24 lutego 2014 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)      datę sporządzenia oferty;

3)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)      oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)      dowód wpłacenia wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy kupna-sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone
w pieniądzu, powinny zostać zaksięgowane na konto Urzędu Gminy w Wilczycach w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o/Wilczyce nr 81 9429 0004 2001 0090 0296 0004, najpóźniej w dniu umowy notarialnej.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe warunki w przedmiocie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilczyce, Wilczyce 174 pok. nr 7, tel. (015) 8377275 Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.wilczyce.pl/.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:45:43, wprowadzający: Wojciech Kondrat
WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza I pisemny przetarg
nieograniczony 
 WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 11/2,12/2 i 13/2 obręb Gałkowice-Ocin
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:43:14 Informację zaktualizowano 2013-07-23 12:55:09, wprowadzający: Wojciech Kondrat
WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza I pisemny przetarg
nieograniczony  
 WÓJT GMINY WILCZYCE ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 65/1; 75 obręb Bugaj
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 12:06:59 Informację zaktualizowano 2013-07-23 12:41:07, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku