Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
° Gminny Punkt Konsultacyjny
° Zespół Interdyscyplinarny
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strona główna 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WILCZYCACH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach została powołana Zarządzeniem nr 82/2010 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 grudnia 2010 roku na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Skład Komisji:

TERESA DYBIEC – przewodniczący
URSZULA MAZURKIEWICZ – z-ca przewodniczącego
MONIKA TWOREK – sekretarz
BOŻENA ŚLEDŹ – członek
ANDRZEJ MAZUREK – członek
ZOFIA KWIETNIEWSKA – członek
GRZEGORZ FURMAN– członek

Zadania Komisji:

1. Przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofnięcia zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

2. Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Opracowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedłożenie do uchwalenia przez Radę Gminy.

5. Realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
6. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

7. Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszeniem przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczącym sprzedaży i zachęcaniu do spożywania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.

8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz sportowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Do pobrania:

Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu (PDF)

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 11:33:49 Informację zaktualizowano 2020-06-02 08:52:58, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku