Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
° Gminny Punkt Konsultacyjny
° Zespół Interdyscyplinarny
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Zespół Interdyscyplinarny strona główna 

Zespół Interdyscyplinarny
 

Podstawy prawne:


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania reguluje Uchwała nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2021r., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021.1249 t.j. z dnia 2021.07.09 z późn. zm.)


 


Skład zespołu:


1.Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach:


a)Anna Kilijańska – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wilczycach;


b)Paulina Kupiec – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach;


2.Monika Tworek – pracownik samorządowy w Urzędzie Gminy w Wilczycach 


–  Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Wilczycach.


3.Grzegorz Furman – dzielnicowy Komisariatu Policji w Dwikozach – Przedstawiciel Policji.


4.Przedstawiciele szkół na terenie gminy Wilczyce:


a)Barbara Grudzień – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Wilczycach;


b)Edyta Rędziak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Darominie;


c)Jolanta Modras – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Łukawie.


5.Karina Biernat – pielęgniarka środowiskowa w NZOZ w Wilczycach – przedstawiciel ochrony zdrowia.


6.Adriana Wach- Przybysz – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu 


– przedstawiciel kuratorów sądowych.


7.Magdalena Nowak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu.


Zadania Zespołu:


Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;


Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych;


Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią;


Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;


Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;


Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;


Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;


Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy;


Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań;


Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym;


Grupa Robocza do kontaktów z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą domową:


1.Anna Kilijańska – specjalista pracy socjalnej – OPS Wilczyce 


2.Paulina Kupiec – pracownik socjalny OPS Wilczyce


3.Monika Tworek – Gminna Komisja Alkoholowa – UG Wilczyce


4.Adriana Wach- Przybysz – kurator zawodowy – Sąd Rejonowy w Sandomierzu


5.Grzegorz Furman – dzielnicowy KP Dwikozy


 


Zadania Grupy Roboczej:


- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,


- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,


- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:


- Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka;


- Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.) ;


- Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających;


- Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.;


- Rodziny w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu;


Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci;


- Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie;


- Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą. w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni.


 


Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach


tel. 15 837 72 26


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 11:46:26 Informację zaktualizowano 2022-10-17 12:43:44, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku