Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
° Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Raport o stanie gminy
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje środowiskowe strona główna 

Decyzje środowiskowe
 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 2511 Wilczyce wraz z wieżą stalową wysokości 50 m, kontenerem z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi o wymiarach 9,9 x 2,5 x 3,0 m obejmującym nieruchomość o numerze ewidencyjnym 327/1 położoną w Wilczycach oraz kablem energetycznym zasilającym stację bazową przewidzianym do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 73, 203/1, 323, 336/1,327/1.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-02 12:32:28, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Budowa stacji paliw płynnych w Wysiadłowie 
 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na budowę stacji paliw płynnych w Wysiadłowie na działkach o numerach ewidencyjnych 98/13, 163/10, 163/22 przy drodze krajowej nr 79.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-16 12:52:02, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
Dnia 6.III.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmująca swym zakresem budowę  stacji bazowej telefonii komórkowej 2511 Wilczyce wraz z wieżą stalową wysokości 50 m, kontenerem z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi o wymiarach 9,9 x 2,5 x 3,0 m obejmującym nieruchomość o numerze ewidencyjnym 327/1 położoną w Wilczycach oraz kablem energetycznym zasilającym stację bazową przewidzianym do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 73, 203/1, 323, 336/1,327/1. 
Data wprowadzenia informacji 2006-03-09 09:17:19, wprowadzający: Sylwester Jankowski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  
W dniu 5.07.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych w Wysiadłowie na działkach nr. ewidencyjnych 98/13, 163/10, 163/22 przy drodze krajowej nr. 79.  
Data wprowadzenia informacji 2006-07-10 11:19:04 Informację zaktualizowano 2006-07-10 11:20:28, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Informacja Urzędu Gminy w Wilczycach o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej PTK CENTERTEL 5594 Łukawa
Data wprowadzenia informacji 2007-08-02 13:31:14 Informację zaktualizowano 2007-08-02 13:38:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Decyzja z dn. 10.08.2011r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego) ze złoża "Pielaszów" metodą odkrywkową, na obszarze o powierzchni 1,88ha, w ilości nie przekraczającej 20 000cm3 w roku kalendarzowym i bez użycia materiałów wybuchowych"
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 09:03:06 Informację zaktualizowano 2011-08-12 09:06:01, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie-rozbudowie mostu na rzece Opatówce w km 13+750 w miejscowości Łukawa, gm. Wilczyce, woj. świętokrzyskie"
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 14:28:32, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża "Gałkowice" metodą odkrywkową, na obszarze 1.95 ha w miejscowości Gałkowice Ocin, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie"
Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 09:32:46, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Decyzja o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0752 T Gałkowice - Ocin - Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1 + 790" (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 14:24:03, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 08:27:30, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. "Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów - Dwikozy" (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 14:43:57 Informację zaktualizowano 2019-11-08 14:44:08, wprowadzający: Wojciech Kondrat
 
 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot: "Budowa gazaciągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów-Dwikozy"
Data wprowadzenia informacji 2020-02-28 11:36:51, wprowadzający: Wojciech Kondrat
wersja do druku