Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wilczyce  www.wilczyce.pl
Aktualności
Wybory
Dane
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Ochrona danych osobowych (RODO)
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty - stanowiska pracy
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Protokoły z sesji
Projekty aktów normatywnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Programy
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządzenia
Jednostki organizacyjne
Archiwum i prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje środowiskowe
Budżet
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Informacja o majątku Gminy
Rejestr Instytucji Kultury
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wyniki zewnętrznej kontroli
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzanie Kryzysowe
Gospodarka Odpadami
Taryfa za wodę
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2020 ROKU
2020-03-13 12:57:33
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami (PDF)
2020-02-26 10:08:58
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami (PDF)  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
2020-02-18 14:50:12
Wilczyce, dn. 18.02.2020 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. gospodarki odpadami
2020-02-03 13:45:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2020-01-20 08:05:45
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. "Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienia sektorowe w zakresie zadania IV: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wysiadłów - Dwikozy"
2019-11-08 14:44:45
  ...więcej

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu.
2019-10-24 10:54:02
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2019-08-27 13:55:06
Wilczyce, dn. 27.08.2019 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert            Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania public  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ W 2019 ROKU.
2019-07-29 13:01:01
Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.)  oraz  Uchwały Nr II/14/201  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przekroczenia metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem cieku niewyróżnionego w miejscowości Przezwody (działka nr ewid. 248/2) , gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj świętokrzyskie
2019-07-23 10:32:45
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przekroczenia metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem cieku niewyróżnionego w miejscowości Przezwody (działka nr ewid. 219), gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj świętokrzyskie
2019-07-23 10:31:51
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przekroczenia metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem rzeki Opatówka w miejscowości Pęczyny, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj świętokrzyskie
2019-07-23 10:22:55
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przekroczenia metodą przewiertu sterowanego projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem Potoku Lisowskiego w miejscowości Przezwody, gm. Wilczyce, powiat sandomierski, woj świętokrzyskie
2019-07-23 10:15:49
  ...więcej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
2019-06-13 10:43:21
  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim
2019-06-13 10:40:26
  ...więcej

INFORMACJA o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert
2019-06-10 14:17:23
  INFORMACJA o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert                 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy   ...więcej

INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na kadencję 2010-2023
2019-06-10 11:09:07
      INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na kadencję 2010-2023    W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sąd  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
2019-05-31 13:17:22
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2018 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2019-05-31 13:10:27
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MŁODOŻEŃCA W WILCZYCACH
2019-04-29 14:57:23
   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 44
następne